Algemene voorwaarden

Beauté du Monde VOF Velp 1 Oktober 2016

Artikel 1:  Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Instituut Beauté du Monde VOF en een cliënt(e) waarop Instituut Beauté du Monde VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2:  Inspanning Instituut Beauté du Monde VOF

 1. De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt(e) zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan specialiste worden verteld.
 3. Instituut Beauté du Monde VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt(e) verstrekte gegevens onjuiste en/of onvolledige zijn.
 4. De specialiste zal de cliënt(e) tijdig inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3:  Afspraken

 1. De cliënt(e) moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Instituut Beauté du Monde VOF melden (overmacht uitgesloten).
 2. Indien de cliënt(e) deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Instituut Beauté du Monde VOF 50% van het gehele prijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt(e) door berekenen.
 3. Indien de cliënt(e) meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt(e) door berekenen.
 4. Indien de cliënt(e) bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en 50% van het bedrag van de behandeling aan de cliënt(e) door berekenen.
 5. Instituut Beauté du Monde VOF moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt(e) melden (overmacht uitgesloten).

Artikel 4:  Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt(e) voorziet de specialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt(e) heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 3. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt(e) is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5:  Betaling

 1. Instituut Beauté du Monde VOF vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt(e) dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

Artikel 6:  Aansprakelijkheid

 1. Instituut Beauté du Monde VOF is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Instituut Beauté du Monde VOF is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt(e) heeft meegebracht naar het instituut.

Artikel 7:  Klachten

 1. Indien de cliënt(e) een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Instituut Beauté du Monde VOF.
 2. Instituut Beauté du Monde VOF moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Instituut Beauté du Monde VOFde behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt(e) aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt(e) dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 5. Indien Instituut Beauté du Monde VOF en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8:  Garantie

 1. Instituut Beauté du Monde VOF geeft de cliënt(e) één week garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt(e) op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt(e) andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt(e) de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt(e) het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt(e) de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt(e) wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 9. Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

Artikel 9:  Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt(e) betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialiste.
 3. De specialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt(e) dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Instituut Beauté du Monde VOF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10:  Speciale acties en promoties

 1. De acties/promoties zijn alleen geldig in de aangegeven periode
 2. De acties/promoties zijn niet tegen contanten inwisselbaar
 3. 1 actie per persoon en 1 om cadeau te geven (cadeau alleen geldig in de aangegeven periode)
 4. Korting acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties of VIP-arrangementen

Artikel 11:  Beschadiging en diefstal

 1. Instituut Beauté du Monde VOF heeft het recht van de cliënt(e) een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt(e) meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Instituut Beauté du Monde VOF meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12:  Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt(e) behoort zich in het instituut te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt(e) na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste het recht de cliënt(e) de toegang tot het instituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Instituut Beauté du Monde VOF wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt(e) verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 13:  Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Instituut Beauté du Monde VOF en de cliënt(e) is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Instituut Beauté du Monde VOF en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.